Voorwaarden

1. Burgers & Fung-A-Loi Notarissen is een maatschap van de notarissen mr. H.Th.M. Burgers en van mevrouw mr. F.J. Cloose – Fung-A-Loi, hierna genoemd “de maatschap”.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van de maatschap, maar ook ten behoeve van alle overige personen, die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld, alsmede ten behoeve van alle andere personen die door hun handelen voor de maatschap aansprakelijk zouden kunnen zijn.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. Dit geldt ook, indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is, dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de hoofdelijke aansprakelijkheid, indien aan één of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Bij de uitoefening van haar werkzaamheden laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn en/of personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld. Het staat de maatschap vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en werknemers van de maatsvchap te laten uitvoeren.

6. De maatschap zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden (zoals belastingadviseurs, advocaten, accountants, deurwaarders, taxateurs en andere deskundigen) de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. De maatschap is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derden zou hebben ontvangen.

7. Indien de uitvoering van een opdracht, dienst of werkzaamheid of de weigering om deze uit te voeren, leidt tot aansprakelijkheid van de maatschap jegens de opdrachtgever of een derde, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat op grond waarvan de maatschap verzekerd is in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico, dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de maatschap komt.

8. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering, zoals sub 7 bedoeld, plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de maatschap jegens de opdrachtgevers en derden beperkt tot het door de maatschap in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, maar in ieder geval tot een maximum van Naf. 25.000,=.

9. Ingeval een opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, de verleende dienst of verrichte werkzaamheid, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kan doen dat de opdracht, de dienst of werkzaamheid onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgevers gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht, dienst of werkzaamheid onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één jaar na de overeenkomstig deze bepaling gedane kennisgeving.

10. De opdrachtgever is gehouden de maatschap te vrijwaren voor alle aanspraken van derden an aan de maatschap te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

11. Ingeval een opdracht aan de maatschap wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is ieder van hen hoofdlijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht verschuldigd zijn.

12. De rechtsverhouding, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Curaçaos recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao. De maatschap blijft bevoegd om als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

13. Indien een vertaling van deze algemene voorwaarden wordt gemaakt, zal de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prvaleren boven de vertaling.