Identificatieplicht en Meldplicht Ongebruikelijke Transacties

Onlangs is de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties uitgebreid. Deze wetgeving, die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet bestrijden, werd als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 ingevoerd. Op grond van deze wetgeving hebben banken, autohandelaren, makelaars, notarissen en andere beroepsgroepen een verplichting om ongebruikelijke transacties te melden aan het Meldpunt. Deze wetgeving is praktisch gelijk aan de Arubaanse en de Nederlandse wetgeving.

Meldplicht in enkele gevallen

Wanneer notarissen te maken krijgen met ongewone transacties, moeten zij dit rapporteren bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De betreffende cliënt mag hiervan niet op de hoogte worden gesteld. Dat is vèrgaand; u gaat er immers van uit, dat alles wat u aan de notaris toevertrouwt, ook vertrouwelijk wordt behandeld, dat alles ‘geheim’ blijft.

Indicatoren

Welke transacties moeten notarissen aan het Meldpunt doorgeven? Er zijn een aantal ‘indicatoren’ vastgesteld aan de hand waarvan melding moet gebeuren. Zo is melding in elk geval verplicht bij transacties van Naf. 20.000,= (= ongeveer € 7.100) in cash (of cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen) en ook als niet volledig wordt voldaan aan de identificatieplicht, zie hieronder. Ook onverklaarbare prijsschommelingen bij onroerend goed transacties zijn aanleiding om te melden.

Notarissen zijn verplicht om een transactie als ongebruikelijk aan te melden als er aanleiding is om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme. Het gaat dan om gevallen waarin notarissen op grond van ervaring, het idee of gevoel hebben dat er iets niet in de haak is.

Ook moeten notarissen transacties aangeven waarbij het contante deel van de betaling weliswaar onder de Naf. 20.000 blijft, maar waarvan de indruk bestaat dat de cliënt dit bewust doet om onder de meldgrens te blijven. Overigens vallen niet alle werkzaamheden onder de nieuwe regels. Er is een vrijstelling voor het eerste oriënterende gesprek met een cliënt. Wordt de relatie na dit gesprek verbroken, dan hebben notarissen geen meldplicht.

Identificatieplicht

In verband met de voormelde wetgeving is de identificatieplicht ook strenger geworden. Vóór dat een notaris zijn diensten op het gebied van onroerend goed, hypotheken, aandelenoverdrachten en oprichting van rechtspersonen mag verlenen, moet de cliënt met een geldig identificatiebewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister geïdentificeerd worden.

Wanneer een N.V., B.V. of SPF handelt, moet de notaris niet alleen een gecertificeerde kopie van het geldige identificatiebewijs van de directeur ontvangen, maar ook van alle aandeelhouders, die 25% of meer van de aandelen houden. Dit geldt ook voor de begunstigden van een SPF of trust. Ook moet een geldig uittreksel uit het handelsregister van die N.V., B.V. of SPF overhandigd worden.

Dit geldt ook voor buitenlandse rechtspersonen.