Notariaat in het algemeen

Notarissen zijn openbare ambtenaren en hebben de wettelijke taak om allerlei rechtsverhoudingen vast te leggen in akten.

Alleen notarissen mogen notariële akten opmaken. Die akten kunnen bijna alle rechtshandelingen betreffen.

Voor sommige akten heeft de wet een andere, openbare ambtenaar aangewezen zoals voor geboorteakten (ambtenaar van de burgerlijke stand) en aanzeggingen (deurwaarder).

Het recht

Het burgerlijk recht van Curaçao is bijna geheel gelijk aan dat van Nederland. De Hoge Raad in Nederland is ook voor Curaçao het hoogste rechtscollege. Het rechtspersonenrecht (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen) is qua systeem gelijk aan het Nederlandse rechtspersonenrecht, doch biedt door haar flexibiliteit veel meer mogelijkheden, ook voor niet inwoners van Curaçao (bv. inwoners van Nederland).

Verschillen met Nederland

Het burgerlijk recht van Curaçao kent wel enkele juridische constructies, die het mogelijk maken om bepaalde zaken beter te regelen dan in Nederland. Zo is het rechtspersonenrecht sinds 2004 gemoderniseerd en zijn de N.V. en B.V. zéér flexibel. Fiduciaire eigendomsoverdracht is mogelijk hetgeen een belangrijk en eenvoudig hulpmiddel is bij financiering van bijvoorbeeld vliegtuigen. De trust is op 1 januari 2012 geintroduceerd tegelijk met de afschaffing van de legitieme portie en het verbod op fideicomissen. De stichting particulier fonds kan heel goed gebruikt worden voor het beschermen van het vermogen tegen bedrijfsrisico’s. Verder kent het Curaçaose recht de trust, gebaseerd op het Haagse Trustverdrag (zie het kopje Trust) op de home page.