Estate planning

Met estate planning wordt bedoeld het planmatig benaderen en uitwerken van de overgang van iemands vermogen op diens erfgenamen op zodanige wijze dat er zo weinig mogelijk (successie)belasting moet worden voldaan en dat het vermogen en de zeggenschap daarover goed geregeld zijn.

Hier volgen in het kort enkele voorbeelden:

Stichting Administratiekantoor

Een vader heeft in het verleden zijn eigen bedrijf opgericht en ingebracht in een N.V.

Zijn oudste zoon werkt in de zaak en is zeer deskundig; de andere kinderen tonen geen interesse in de zaak. De vader wenst dat zijn deskundige zoon na zijn overlijden de zeggenschap krijgt in de N.V. en dat hij niet kan worden weggestemd door zijn broers en zusters.

De wens van de vader kan men honoreren door diens aandelen onder te brengen in een zgn. Stichting Administratiekantoor, waarvan de deskundige zoon (samen met de vader) de bestuurder wordt. De Stichting Administratiekantoor is de eigenaar van de aandelen en als bestuur nemen de vader en de zoon alle belangrijke beslissingen. De stichting reikt zgn. certificaten van aandelen uit aan de vader: dit zijn nauwkeurig omschreven rechten op de uitkeringen die de N.V. doet, zoals dividend uitkeringen. Wanneer de vader komt te overlijden erven diens kinderen de rechten op de uitkeringen, maar de zeggenschap blijft bij de deskundige zoon, die in het bestuur van de stichting zit. Op deze wijze bereikt men dat de overige kinderen niets te kort komen, maar ook niets te vertellen hebben en hebben familietwisten geen invloed op het beleid in de N.V. Verder bereikt men dat de overige kinderen permanente financiers zijn van de N.V.

De oprichting van een stichting administratiekantoor kost minimaal Naf. 1.550,=. Daarnaast wordt een bedrag in rekening gebracht voor de levering van de aandelen aan de stichting.

Stichting Particulier Fonds

Een Stichting Particulier fonds is een stichting, die uitkeringen mag doen aan zijn bestuursleden en aan anderen. De uitkeringen van de Stichting Particulier Fonds zijn in Curaçao in principe niet belast met successiebelasting of inkomstenbelasting. Dit gegeven opent mogelijkheden voor estate planning, niet alleen voor inwoners van Curaçao, maar ook voor die in het buitenland.

De relatief lage successiebelasting tarieven van Curaçao lenen zich goed voor estate planning. Het tarief over schenkingen en erfenissen tussen ouders en kinderen of verdere afstammelingen bedraagt minimaal 2% en maximaal 6%. Van belang is dat de schenker of erflater inwoner van Curaçao is.

Zo kan het zeer voordelig zijn voor pensionado’s en hun families om vóór hun geplande verhuizing naar Nederland of een ander land een schenking te doen aan hun (klein) kinderen. Zo’n schenking hoeft niet noodzakelijk te bestaan uit geld, maar kan ook een schuldigerkenning uit vrijgevigheid zijn. Daarbij wordt een schuld gecreëerd aan de (klein)kinderen, doch die schuld wordt nog niet uitbetaald. Er moet over die schuld wel rente worden betaald aan de (klein)kinderen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van estate planning. Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met één van de (kandidaat-)notarissen.

Voor inwoners van Nederland kan de Stichting Particulier Fonds in het kader van de estate planning nuttig zijn. Niet op fiscaal gebied, omdat de Stichting Particulier Fonds fiscaal transparant is (de Nederlandse fiscus erkent deze stichting niet), maar wèl op civielrechtelijk gebied. Wanneer een inwoner van Nederland vermogen heeft ondergebracht in een Stichting Particulier Fonds, dan is dit voor de burgerlijke rechter in Nederland en in Curaçao in principe geldig gebeurd. In de statuten van de stichting kan dan bepaald worden op welke wijze er met dat vermogen moet worden omgegaan in geval van bijvoorbeeld overlijden van de insteller van de Stichting Particulier Fonds en in andere gevallen.

De oprichting van een stichting particulier fonds kost minimaal Naf. 1.550,=. Zie ook het aparte hoofdstuk Stichtingen en Stichting Particulier Fonds.

Trust

Met ingang van januari 2012 is het naar Curaçaos recht mogelijk om een trust in te stellen en bepaalde vermogensbestanddelen over te dragen aan een trustee, die de vermogensbestanddelen moet bewaren en afgeven aan de begunstigde. De trustee is de eigenaar van het trustvermogen, maar omdat het trustvermogen een afgescheiden vermogen is, kunnen de privé-schuldeisers van de trustee zich niet verhalen op het trustvermogen. Er kan ook een protector benoemd worden, die toezicht houdt op de trustee.

Omdat in het erfrecht met ingang van januari 2012 de legitieme portie en het verbod op fideicomissen is afgeschaft, is er een grote vrijheid om met de trust van alles te regelen.