Stichtingen en SPF

Een stichting is zowel in Nederland als op Curaçao een rechtspersoon met een sociaal of een ideëel doel. De oprichters en bestuurders van de stichting mogen de activa en inkomsten van de stichting alleen voor dat doel gebruiken. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters, bestuurders en leden van andere organen. Dit verbod op uitkeringen geldt niet voor de Stichting Particulier Fonds.

De Stichting Particulier Fonds (“SPF”) is een Curaçaose rechtspersoon, waarvan geen Nederlands equivalent bestaat. Het belangrijkste verschil met een gewone stichting is dat een SPF wèl uitkeringen mag doen aan wie dan ook. Men kan vermogen in een SPF onderbrengen en door het aanwijzen van begunstigden kan de SPF dat vermogen uitkeren aan de begunstigden. Zo kan men bijvoorbeeld een effectenportefeuille of een bankrekening inbrengen in een SPF en bepalen aan wie, hoe en wanneer daaruit uitkeringen moeten worden gedaan (bv. als zich bepaalde gebeurtenissen voordoen). Voor een inwoner van Nederland wordt het in een SPF ingebrachte vermogen door de fiscus aangemerkt als persoonlijk vermogen van de inbrenger, zodat geen schenkingsrecht verschuldigd is wegens die inbreng. Fiscaal levert een schenking aan een SPF geen nadeel op, maar ook geen voordeel. Het voordeel is civielrechtelijk van aard.

Civielrechtelijk wordt het in de SPF ingebrachte vermogen beschouwd als vermogen van de SPF en niet meer van de inbrenger en kan aldus wel nuttig zijn. Twee voorbeelden:

Een adviseur (arts, advocaat, notaris e.d.) wil zijn privévermogen beschermen tegen claims op grond van zijn beroeps-aansprakelijkheid. Hij kan delen van zijn privévermogen (effectenportefeuile, huis etc.) onderbrengen in een SPF en bijvoorbeeld zijn vrouw en (klein)kinderen aanwijzen als begunstigden. Zou hij worden aangesproken of failliet gaan, dan kunnen in het algemeen de schulden niet verhaald worden op het vermogen van de SPF (behalve wanneer de inbreng Paulianeus is). Niet alleen inwoners van Curaçao, maar ook inwoners van Nederland kunnen vermogen in een SPF onderbrengen. Nogmaals, fiscaal levert het niets op, maar civielrechtelijk is het een beveiliging van het familievermogen.

Wanneer een weduwnaar met kinderen in het huwelijk wil treden met een jonge dame (de bekende “oude bok”), kan het zinvol zijn om (delen van) zijn vermogen onder te brengen in een SPF teneinde het vermogen te behouden voor de kinderen van de weduwnaar. Weliswaar kan men hetzelfde bereiken middels huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting) gecombineerd met een vruchtgebruiktestament (kinderen enige erfgenamen, echtgenote vruchtgebruikster), maar voor huwelijkse voorwaarden moet de a.s. echtgenote wel willen meewerken. Wanneer zij niet wil meewerken kan het onderbrengen van het vermogen in een SPF de oplossing zijn.

Zo zijn er meer gevallen waarbij het gebruik van een SPF civielrechtelijk nuttig is.

De statuten van een SPF kunnen worden ingericht zoals de cliënt het wil; er is een zeer grote vrijheid en flexibiliteit in het opstellen van de statuten.

Een SPF mag beleggen, maar mag geen onderneming drijven. Zij mag wel aandelen bezitten in een B.V. of N.V.