Veilingen

Bellevue Villa’s 37 (03/03/2020)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op dinsdag 3 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de woning met toebehoren op de eerste en tweede verdieping, complexaanduiding 445A, appartementsindexnummer 37, uitmakende het vierhonderdzesenzestig/twaalfduizend zevenhonderdtweeënzeventigste (466/12.772) onverdeeld aandeel in de onverdeeldheid bestaande uit een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te “Klein Kwartier”, ter grootte van twaalfduizend zeshonderdzevenenveertig vierkante meter (12.647 m²), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend als Afdeling 5 Sectie 3M nummer 443, met het thans op dat perceel gebouwde Appartementencomplex genaamd “BELLEVUE VILLA’S”, bestaande uit negen (9) appartementengebouwen, elk bestaande uit vier (4) appartementen en daarnaast in hoofdzaak bevattende een zwembad, tuinen, patio, toegangswegen en parkeerplaatsen, plaatselijk bekend als

Bellevue Villa’s appartementnummer 37“.

 

 

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

 

Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 340.000,00.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 2.765,00 per jaar.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

 

Taxatierapport Download hier