Veilingen

Colonia 26 (AANGEHOUDEN)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op woensdag 15 mei 2019 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

1. het tot 20 november 2058 lopend recht van erfpacht op perceel grond, groot 265m2, gelegen in het derde district van Curaçao, bekend als Domeinkaart XII kavel 16B te “Colonia”, nader omschreven in meetbrief nummer 943 van 15 november 1994, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als

Colonia 26;

2. het tot 20 november 2058 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, groot 564m2, gelegen in het derde district van Curaçao, bekend als Domeinkaart XII kavel 16B deel A, omschreven in meetbrief nummer 553 van 2000.

 

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Let op: er is sprake van grensoverschrijding van de meetgrenzen en er is mede op huurgrond van het Land Curacao gebouwd.
De toekomstige koper/eigenaar dient op eigen rekening en risico een aanvraag in te dienen bij Domeinbeheer om deze gedeelten huurgrond op naam te stellen en al dan niet om te zetten in erfpacht. Orco Bank is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor enige kosten, schaden en nadelen hieruit voortvloeiende voor de toekomstige koper/eigenaar.

 

Overige informatie:

De inzetprijs bedraagt NAf. 190.000,00
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

 

Taxatierapport + Situatieschets Download hier