Veilingen

Kaya Brassavola nummer 39 (16/03/2020)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op maandag 16 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht:

een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “SANTA CATHARINA”, bekend als kavel nummer 39, ter grootte van negenhonderdvijfendertig vierkante meter (935 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 13 van 27 januari 1976, met het daarop gebouwde appartementencomplex, plaatselijk bekend als:

Kaya Brassavola nummer 39“,

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 340.000,00.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 1.575,00 per jaar.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

Taxatierapport Download hier