Veilingen

Kaya Paiute Blok C kavel 5 (Aangehouden)

Deze veiling is aangehouden

 

Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer zal op woensdag 4 maart 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht ex artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

het recht van erfpacht tot 4 januari 2062 op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, ter grootte van driehonderdachtentachtig vierkante meter (388m²), bekend als Blok C kavel no. 5 van het verkavelingsplan “Trai Seroe”, nader omschreven in meetbriefnummer 117 van 23 februari 2000 met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als:

Kaya Paiute Blok C kavel 5

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:

De inzetprijs bedraagt NAf. 187.500,00.
De erfpachtcanon bedraagt per jaar NAf. 698,40.
De onroerendezaakbelasting bedraagt per jaar NAf. 440,00.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

Taxatierapport Download hier