Veilingen

Kaya Talco 30 (8 december 2022)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op donderdag 8 december 2022 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het tot 25 maart 2043 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao binnen het verkavelingsplan “Stenen Koraal”, ter grootte van tweehonderdachtentachtig vierkante meter (288 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 9 van 6 januari 1994, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als:

KAYA TALCO 30

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

Onderhandse biedingen:

tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.

De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden onder meer in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:

De inzetprijs bedraagt: NAf. 102.000,00

De onroerendezaakbelasting bedraagt: NAf. 352,00 per jaar

De erfpachtcanon bedraagt: NAf. 172,80 per jaar