Veilingen

Kaya Viktoria 1 (8 december 2022)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op donderdag 8 december 2022 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het eigendomsrecht op twee percelen grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao binnen het verkavelingsplan “Rust en Vrede”, ter grootte van respectievelijk driehonderddertig vierkante meter (330 m²) en vierhonderdtweeëntwintig vierkante meter (422 m²),  nader omschreven in meetbrief nummer 945 van 27 juni 2007 (deel van meetbrief nummer 164 van 15 april 2003) respectievelijk meetbrief nummer 862 van 27 juni 2007 (deel van meetbrief nummer 165 van 15 april 2003) samen uitmakende kavel nummer 1 van het verkavelingsplan Rust en Vrede, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als:

KAYA VICTORIA 1

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

Onderhandse biedingen:

tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.

De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden onder meer in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:

De inzetprijs bedraagt: NAf. 262.250,00

De onroerendezaakbelasting bedraagt: NAf. 616,00 per jaar