Veilingen

Montagne Rey Zuid Blok J nummer 8 (28 juni 2024) 

Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer
zal op vrijdag 28 juni 2024 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het tot 20 oktober 2058 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, bekend als Blok J, kavel nummer 8 van het verkavelingsplan “MONTAGNE REY ZUID”, ter grootte van éénduizend driehonderd veertig vierkante meter (1.340m²), nader omschreven in meetbrief nummer 1152 van 3 december 1993, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als:
“MONTAGNE REY ZUID BLOK J-NUMMER 8”,
en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.
De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 307.500,00.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 920,00 per jaar.
De erfpachtcanon bedraagt NAf. 2.010,00 per jaar.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.