Veilingen

Papajaweg 15 (4 november 2020)

Ten overstaan van mr. M.E. Samandar dan wel haar waarnemer zal op woensdag 4 november 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

het tot 30 maart 2072 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, bekend als blok O kavel nummer 9 van het verkavelingsplan “Dominquito”, gelegen in het Tweede District van Curaçao, ter grootte van 640 m², nader omschreven in meetbrief nummer 113 van 1947 met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als:
Papayaweg 15
en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.
De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in
Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Let op: er is sprake van mogelijke grensoverschrijding van de meetgrenzen.
De toekomstige koper/eigenaar dient voor eigen rekening en risico de grenzen opnieuw te laten uitmeten door de Dienst Kadaster. De executant is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor enige kosten, schade en nadelen hieruit voortvloeiende voor de toekomstige koper/eigenaar.

Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 640.000,00.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 620,00 per jaar.
De erfpachtcanon bedraagt NAf. 960,00 per jaar.
In verhuurde staat met toestemming van de executant.