Veilingen

Residencias Jalousie B-2A

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op woensdag 16 december 2020 des voormiddags omstreeks 10.00 uur te haren kantore in het openbaar executoriaal worden verkocht:

een perceel grond gelegen in het Tweede District van Curaçao te KATOENTUIN alias JALOUSIE, bekend als kavel nummer B-2A van het verkavelingsplan “RESIDENCIAS JALOUSIE”, ter grootte van driehonderdnegenenzestig vierkante meter (369 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 83 van 2016, deel uitmakende van meetbrief nummer 1335 van 2008, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als RESIDENCIAS JALOUSIE KAVEL NUMMER B-2A.

Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW en onder de gebruikelijke
veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:

De inzetprijs bedraagt NAf. 285.000,00.
De zakelijke lasten betreffende onroerendezaakbelasting ad NAf. 1.280,00 voor 2020 en maandelijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren ad NAf. 262,50.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.