Veilingen

Seru Boca 4 (Geannuleerd tot nader order)

IN VERBAND MET DE LOCKDOWN IS DE VEILING TOT NADER ORDER GEANNULEERD

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op woensdag 14 april 2021 des namiddags omstreeks 15.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

Een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Santa Barbara” aan het Spaanse Water, ter grootte van tweeduizend zeshonderd zeventig vierkante meter (2.670m²), kadastraal bekend als Afdeling 8, Sectie A nummer 101, plaatselijk bekend als:
Seru Boca Estate kavel nummer 4
met het daarop gebouwde en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.
De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.

Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 3.055.000,00.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 28.900,00 per jaar.
De kwartaalbijdrage VvE Seru Boca voor het jaar 2021 is vastgesteld op NAf. 4.275,00.
Voorts zijn op het registergoed van toepassing de Algemene Voorwaarden betreffende Seru Boca Estate (“Seru Boca verklaring”).
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.