Veilingen

Seru Boca Estate Lot 38 (7 november 2019)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op donderdag 7 november 2019 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

Een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Santa Barbara”, ter grootte van tweeduizend vijfhonderdvijftig vierkante meter (2.550m²), kadastraal bekend als Afdeling 8, Sectie A nummer 115, plaatselijk bekend als:

Seru Boca Estates Lot 38

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op de website en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

 

Overige informatie:

De inzetprijs bedraagt NAf. 380.000,00, vermeerderd met de achterstallige kosten voor de Vereniging van Eigenaren Seru Boca ad NAf. 57.303,72, vermeerderd met de onroerendezaakbelasting ad NAf. 3.923,00 per jaar voor de jaren 2014 tot en met 2019.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

 

Taxatierapport Download hier