Veilingen

Triangelweg naast 222 (12/08/2021)

Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer zal op donderdag 12 augustus 2021 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:

Twee (2) percelen grond gelegen in het Tweede District van Curaçao op SANTA ROSA, ter grootte van tienduizend achthonderdachtentwintig vierkante meter (10.828 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 606 van 23 oktober 2013 (deel uitmakende van meetbrief nummer 682 van 18 augustus 1993), met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als “Sirena Resort”, respectievelijk ter grootte van vijfduizend vierhonderdzesennegentig vierkante meter (5.496 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 502 van 16 oktober 2015 (deel uitmakende van meetbrief nummer 682 van 18 augustus 1993), met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als “Sirena Zwemcomplex”,
en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort,
gelegen aan de TRIANGELWEG NAAST 222.

De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.

Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 6.500.000,00.
Sirena Resort: onroerendezaakbelasting NAf. 13.774,00 per jaar.
Sirena Zwemcomplex: onroerendezaakbelasting NAf. 3.400,00 per jaar.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.